“Communist Party of the Russian Federation” parliamentary group

Dmitriev Vladimir Yakovlevich

Gatchin Yury Armenakovich

Vorontsov Aleksey Vasilyevich

Ivanova Irina Vladimirovna

Komolova Irina Igorevna

Korovin Igor Vladimirovich

Smirnov Konstantin Olegovich